PYKÄLÄT

Näin GDPR vaikuttaa Lindorffin palveluihin

EU:n tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) ryhdytään soveltamaan 25. toukokuuta. Näiden kysymysten kautta kerromme, miten tietosuoja-asetus vaikuttaa Lindorffin palveluihin ja yhteistyöhön yritysasiakkaiden kanssa.

EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa henkilötietojen käsittelyn käytäntöihin laajasti. Tätä artikkelia päivitetään ja tiedon ajankohtaisuus varmistetaan tietosuoja-asetuksen voimaantuloon saakka.

EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa henkilötietojen käsittelyn käytäntöihin laajasti. Tätä artikkelia päivitetään ja tiedon ajankohtaisuus varmistetaan tietosuoja-asetuksen voimaantuloon saakka.

1.Yritykseni on Lindorffin asiakas. Miten sovimme jatkossa henkilötietojen käsittelystä?

Tietosuoja-asetus asettaa uusia vaatimuksia kaikille henkilötietojen käsittelyyn osallistuville. Jatkossa yrityksen ja palveluntarjoajan pitää sopia henkilötietojen käsittelyn periaatteista. Käytännössä tarve sopimusten päivittämiseen riippuu siitä, mitä palveluja Lindorff tuottaa.

Perintäpalvelujen kohdalla Lindorff toimii rekisterinpitäjänä ja vastaa kaikista henkilötietoihin liittyvistä tietosuojavelvoitteista. Myös lasku- ja erämaksupalvelun tuottajana Lindorff on rekisterinpitäjä. Erillistä tietosuojaa koskevaa sopimusta yritysten kanssa ei näiden palvelujen kohdalla tarvita, vaan henkilötietojen käsittelystä sovitaan osana olemassa olevaa palvelusopimusta.

Laskutuspalvelujen kohdalla Lindorff toimii asiakasyrityksen tietojen käsittelijänä, ja henkilötietojen vaihto edellyttää kirjallisen henkilötietojen käsittelysopimuksen laatimista. Lindorffissa on laadittu sopimusmalli, jota käydään yhdessä asiakkaiden kanssa läpi alkuvuoden 2018 aikana.

Sama liitesopimuksen tarve koskee myös lasku- ja erämaksupalvelua silloin kuin Lindorff toimii maksutavan tuottajana, mutta ei rahoittajana. Lindorff huolehtii tässäkin tapauksessa siitä, että tarvittava tietojenkäsittelysopimus laaditaan asiakkaan kanssa hyvissä ajoin ennen asetuksen voimaan tuloa.

2. Mistä meidän pitää konkreettisesti sopia? Millä aikataululla?

Palvelusopimuksessa ja/tai erillisessä tietojenkäsittelysopimuksessa sovitaan muun muassa henkilötietojen käyttötarkoituksesta, tietojen salassapidosta, tietoturvasta, alihankkijoiden käytöstä, tietojen käsittelyn päättymisestä sekä oikeudesta auditoida Lindorffin toimintaa.

Lindorff huolehtii nykyisiin palvelusopimuksiin tarvittavista päivityksistä, laatii laskutuspalvelujen osalta erillisen tietojenkäsittelysopimuksen ja tulee varmistamaan, että tarvittavat sopimukset ovat voimassa asetuksen astuessa voimaan toukokuussa 2018.

3. Miten Lindorffissa yleisesti varmistetaan, että henkilötietojen käsittely on tietosuoja-asetuksen mukaista?

Vastuullisesta ja lainmukaisesta henkilötietojen käsittelystä huolehditaan Lindorffissa osana Compliance-toimintoja. Tietoturvaa koskevat periaatteet ja pelisäännöt on kirjattu tietoturvapolitiikkaan, joka pitää sisällään myös henkilöstön tietotosuojaosaamista edistävät koulutuskäytännöt.

Huolellinen toimintaperiaatteiden ja -mallien dokumentointi on keskeinen osa tietosuoja-asetuksen toteuttamista. Lindorffin oman GDPR-projektin puitteissa käydään läpi nykyiset toimintatavat ja ohjeet ja tehdään dokumentaatioon ja ohjeisiin tarvittavia tarkennuksia. Tietosuojan toteutumista seurataan jatkossa konkreettisilla mittareilla.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesta toiminnasta tulee vastaamaan tehtävään erikseen nimetty tietosuojavastaava (Data Protection Officer) sekä hänen tuekseen kootaan tietosuojaorganisaatio.

Henkilöstön tietosuojaosaamisesta, ohjeiden mukaisesta toiminnasta ja valmiudesta puuttua poikkeamiin huolehditaan kuten tähänkin asti mm. perehdytyksissä ja säännöllisissä tietosuojakoulutuksissa.

4. Milloin henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan lupa?

Tietosuoja-asetus korostaa henkilön itsemääräämisoikeutta omien tietojensa käsittelyyn. Jos tietojen käsitellylle ei ole tietosuoja-asetuksessa mainittua perustettua, henkilötietojen keräämiseen tarvitaan henkilön lupa. Yrityksen pitää myös pystyä osoittamaan, että suostumus on todella annettu ja se on ollut asiakkaan itse tekemä valinta.

Henkilön tietojen käsittely laskutuksessa, perinnässä ja maksutapapalvelussa perustuu tietosuoja-asetuksessa mainittuihin perusteisiin eli yleensä asiakassopimuksen tai ns. oikeutetun edun toteuttamiseen. Näissä tilanteissa henkilötietojen keräämiseen tai käsittelyyn eri tarvita henkilön lupaa.

5. Kenellä on informointivelvollisuus ja kuka vastaa rekisteri- ja käsittelyselosteista?

Kuten nykyisinkin, henkilöllä on oikeus saada tietää itseään koskevien tietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksen mukaan vastuu tiedotuksesta ja informoinnista on ensisijaisesti rekisterinpitäjällä.

Perintäpalvelujen ja lasku- ja erämaksupalvelujen osalta Lindorff vastaa rekisterinpitäjänä kaikesta omiin tietoihin liittyvästä informoinnista, muun muassa rekisteriselosteen ylläpitämisestä sekä tietojen käsittelyä koskeva selosteesta, joka pitää olla valmiina viranomaisia varten.

Laskutuspalvelujen kohdalla informointivelvollisuus ja rekisteriselosteen ylläpito kuuluu asiakasyritykselle. Lindorff toimii laskutus- ja asiakastietojen käsittelijänä ja pitää yllä tietojen käsittelyä koskevaa selostetta, joka toimitetaan pyydettäessä viranomaisille.

6. Voiko henkilö pyytää Lindorffista omien tietojensa poistamista?

Henkilön tietojen käsittely laskutuksessa, perinnässä ja maksutapapalvelussa perustuu tietosuoja-asetuksessa mainittuihin perusteisiin eli yleensä asiakassopimuksen tai oikeutetun edun toteuttamiseen. Näissä tilanteissa henkilöllä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta omien tietojen poistamiseen.

Jos käy ilmi, ettei tietojen käsittelyllä ole esimerkiksi virheellisen tilauksen tai väärän perintätoimeksiannon vuoksi perustetta, Lindorff poistaa tiedot automaattisesti asiakkaan esittämän reklamaation perusteella.

7. Miten henkilö voi tarkistaa omat tietonsa?

Henkilöllä on oikeus saada omat tietonsa rekisterinpitäjältä. Jos pyyntö koskee perinnässä tai lasku- ja erämaksupalvelussa käsiteltyjä tietoja, sen voi siis osoittaa Lindorffiin. Omat tiedot voi pyytää Lindorffin asiakaspalvelusta. Tietosuoja-asetuksen mukaan tiedot pitää toimittaa henkilölle kuukauden kuluessa.

Silloin kuin tietoja käsitellään yritysasiakkaan lukuun, kuten laskutuspalvelussa, ohjaamme tietopyynnöt sovitulla tavalla asiakkaallemme eli rekisterinpitäjälle.

Tietosuoja-asetus antaa henkilölle joissakin tilanteissa myös oikeuden siirtää omat tiedot toiselle rekisterinpitäjälle eli yritykselle. Yrityksen kannalta se tarkoittaa, että tiedot täytyy tallentaa sellaiseen muotoon, joka mahdollistaa tietojen siirtämisen. Tietojen siirto-oikeus koskee laskutuksessa ja lasku- ja erämaksupalvelussa käsiteltyjä tietoja silloin kun tietoja käsitellään automaattisesti. Perinnässä käsiteltyjä henkilötietoja tietojen siirto-oikeus ei koske.

8. Miten Lindorff varmistaa, että alihankkijoiden henkilötietojen käsittely on vaatimusten mukaista?

Lindorff vastaa käyttämiensä alihankkijoiden toiminnasta kuin omastaan. Lindorff sopii henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja velvoittaa sopimuksin kumppaninsa noudattamaan tietosuoja-asetusta. Alihankkijoiden toimintaa valvotaan myös säännöllisillä auditoinneilla.

9. Voimmeko auditoida Lindorffia tietosuojaan liittyen?

Asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla on oikeus auditoida Lindorffin toimintaa ja palveluprosesseja myös henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan osalta. Auditointien yksityiskohdista sovitaan palvelusopimuksen sopimusehdoissa ja/tai valmisteilla olevassa tietojenkäsittelysopimuksessa.

10. Miten Lindorffissa on varauduttu tietoturvaloukkauksiin ja niistä raportointiin?

Uuden asetuksen myötä henkilöllä on oikeus ilman aiheetonta viivästystä saada tieto, jos hänen tietojaan on voinut vuotaa vääriin käsiin. Rekisterinpitäjänä toimivan yrityksen täytyy lisäksi ilmoittaa tietosuojaloukkauksesta viranomaisille 72 tunnin kuluessa sen havaitsemista.

Lindorffissa mahdolliset tietoturvaloukkaukset käsitellään tietosuoja-asetuksen vaatimuksia vastaavan toimintamallin mukaisesti. Tietojen käsittelijän roolissa toimiessaan Lindorff vastaa myös siitä, että asiakasyritys saa tiedon mahdollisesta henkilötietojen suojan vaarantumisesta viipymättä pystyäkseen täyttämään omat velvoitteensa rekisterinpitäjänä.

11. Mitä oikeuksia henkilöillä on luottopäätösten osalta?

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöllä on joissain tilanteissa oikeus vastustaa häneen kohdistuvaa profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyyn perustuvaa automaattista arviointia, esimerkiksi luottopäätöksentekoa.

Lisäksi henkilöllä on joissakin tilanteissa oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi, jolla on henkilön kannalta merkittäviä vaikutuksia. Henkilöllä pitäisi ainakin olla mahdollisuus riitauttaa automaattinen päätös ja tarvittaessa saada asiansa uudelleen ihmisvoimin tehtävään käsittelyyn.

Käytännössä ei ole vielä täysin selvää, missä määrin nämä oikeudet koskevat luottopäätöstilanteita. Profilointiin liittyvät tarkemmat tietosuoja-asetuksen tulkintaohjeet puuttuvat vielä. Seuraamme tuoreimpia ohjeistuksia, joista kerrotaan muun muassa tietosuojavaltuutetun sivuilla.

12. Mitä on henkilötieto?

Henkilötietoa on kaikenlainen tieto, joka on yksilöitävissä tiettyyn henkilöön, eikä se riipu siitä, onko tieto yksityistä, julkista tai ammatillista. Henkilön voi tunnistaa esimerkiksi nimestä, henkilötunnuksesta, kuvasta, sähköpostista, ip-osoitteesta, pankkitiedosta tai äänitallenteesta. Kaikki tällainen tieto on siis henkilötietoa.

13. Missä Lindorffin tallettamat henkilötiedot fyysisesti sijaitsevat?

Lindorff käyttää IT-kumppanin konesalipalveluja, jotka ovat ISO 27001 -sertifioituja. Käytössä olevat konesalit sijaitsevat Suomessa.

Tietosuoja-asetuksen voimaantuloon on vähän yli puoli vuotta. Monet uudistuksen toteuttamisen yksityiskohdat ovat kuitenkin yhä auki. Myös Lindorffissa käytännöt tarkentuvat. Ylläpidämme ja päivitämme tätä artikkelia toukokuuhun 2018 asti.

1.12.2017, päivitetty 6.2.2018
Ossi Elonen
yhtiölakimies, Lindorff Oy
ossi.elonen@lindorff.com

Tietosuoja-asetus puuttuu profilointiin

167 päivää uuteen tietosuoja-asetukseen: Onko nämä asiat teillä jo tehty?